E-Tsvi

Gedolei Yisrael והיו עיניך רואות את מוריך

יום שני, אוגוסט 15, 2005


Rav Shmuel Eliyahu Shlit"a (left), rav of Tzfat, Hamekubal Rav Yoram Abarjil Shlit"a (right) Posted by Picasa