E-Tsvi

Gedolei Yisrael והיו עיניך רואות את מוריך

יום שני, אוגוסט 15, 2005


(L to R) Erli Rebbe Shlit"a, Rav Elyashiv Shlit"a, Rav Shteinman Shlit"a, Rav Shmuel Auerbach Shlit"a, (Part of the dais at the siyum hashas in Yerushalayim) Posted by Picasa