E-Tsvi

Gedolei Yisrael והיו עיניך רואות את מוריך

יום רביעי, נובמבר 30, 2005


Rav Elazar Shapira ZT"L, the Minchas Elazar of Munkatch (middle) Posted by Picasa