E-Tsvi

Gedolei Yisrael והיו עיניך רואות את מוריך

יום רביעי, נובמבר 30, 2005


Rav Chaim Kanievsky Shlit"a (left) Rav Elyashiv Shlit"a (center) Rav Shlomo Zalman Auerbach ZT"L (right) Posted by Picasa