E-Tsvi

Gedolei Yisrael והיו עיניך רואות את מוריך

יום שבת, אוקטובר 15, 2005


Rav Shmuel Tal Shlit"a, Rosh Yeshiva of Yeshivat Torat Chaim formerly in Neveh Dekalim Posted by Picasa