E-Tsvi

Gedolei Yisrael והיו עיניך רואות את מוריך

יום ראשון, פברואר 06, 2005


Rav Tzvi Tau Shlit"a , former Ram at merkaz Harav, now rosh hayeshiva of the splinter Yeshiva, Har Hamor. Considered the Spiritual heir of Rav Tzvi Yehuda Kook Posted by Hello